Bakgrund

Vi står mitt uppe i en kraftig digitalisering av samhälle och skola. Trots detta har dagens fysiska och digitala utbildningsmiljöer inte förändrats speciellt mycket. Internet of Things – Sakernas internet – kan appliceras på en mängd olika sätt i dessa utbildningsmiljöer och innebär möjligheter att förstå allt fler processer i skolan med hjälp av datainsamling. Genom att utnyttja möjligheter som IoT för med sig, blir det möjligt att förstå lärprocesser i fysiska miljöer avsevärt mera detaljerat och fördjupat än idag. I projektet vill vi undersöka IoT lösningar som inte bara informerar om elevers resultat eller frånvaro – utan assisterar och guidar pedagoger kring elevers lärande.

Samtidigt väcks frågor kring integritet, säkerhet och juridik när IoT appliceras i skolmiljö. Att ha kunskap om hur man hanterar balansgången mellan behov/nytta och risker/utmaningar blir viktigt när allt mer IoT applikationer blir tillgängliga i skolan.

För att skapa goda förutsättningar för och utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan genomförs det tillämpade forskningsprojektet IoT hubb skola, ett unik samarbete mellan RISE, nio skolhuvudmän, Stockholms Universitet och två teknikpartners.

Mål och syfte

Projektet IoT hubb skola syftar till att utveckla möjligheter och potential med IoT i skolan och i dess utbildningsmiljöer. Projektets övergripande mål är att bättre nyttja möjligheter med IoT i skolan genom upprättandet av en IoT hubb för skolan. Detta kommer att åstadkommas genom flera parallella processer;

– ökad kunskap och förståelse om strategi, standardisering, säkerhet, integritet och juridik

– iterativ testning och analys av IoT teknik i skarpa undervisningsmiljöer

– utveckling och upprättandet av IoT hubb för skolan för kommunikation och spridning

Projektets innehåll

Projektet består av flera olika delar och processer som gemensamt bidrar till det övergripande målet.

Projektet ska inledningsvis leverera tre rapporter: en om state-of-the-art inom IoT för skola, undervisning och lärande (IoT i skolan – State-of-the-art kring undervisning och lärande 2019); en om behov avseende IoT i projektets skolverksamheter (IoT i skolan – Kartläggning och beskrivning av behov 2019); och en om de juridiska, säkerhetsmässiga och integritetsmässiga förutsättningarna för projektet (IoT i skolan – Integritet, säkerhet och juridik).

Med utgångspunkt i dessa tre rapporter analyseras vilka produkter och tjänster som skolan har behov av och som bör testas och utvecklas inom projektet. Dessa testas/utvecklas i projektets labbmiljöer och sedan prioriteras vilka produkter/tjänster som skall testas i undervisningsmiljöerna hos projektets skolpartners. Testerna följs upp och analyseras av skolhuvudmännen och medverkande forskare. Genom testerna blir det möjligt att senare utveckla produkter och tjänster som tydligt möter skolans och undervisningens behov.

Erfarenheterna från dessa tester, fortlöpande omvärldsanalyser och workshops blir underlag för att uppdatera rapporterna årligen fram till projektets slut 2021. En central del i analysen är att identifiera behov kring att utveckla och etablera standarder inom IoT i skolan. Arbetet med standardisering syftar till att forma grunden för utveckling och förslag på gemensamma standarder och sätt att arbeta och tänka kring användning av sensordata och IoT i sammanhanget av skola, pedagogik och lärande.

Då syftet med projektet är att skapa långsiktiga möjligheter för utveckling och användande av IoT i skolan kommer projektet att etablera en “IoT hubb skola” som en yta för att kontinuerligt sprida erfarenheterna från projektet och kommunicera kring projektets arbete till övriga skolväsendet och intressenter. Områden som särskilt kommer att belysas är kopplingen till den nationella strategin för skolans digitalisering, kopplingar till pedagogik och lärande och möjligheter att nyttja data för långsiktig analys av skolans processer.

Projektet kommer också att stärka näringslivets konkurrenskraft på området. Värden som genereras som för utbildningssektorn är viktiga att bibehålla som öppna kommer att spridas utifrån ett offentligt perspektiv, genom projektets behovsägare. Det handlar exempelvis om standarder, guidelines och kunskaper om införande av IoT i utbildningssektorn. För värden som skapas av mer kommersiell karaktär, där det handlar om att förädla värden till direkta kommande produkter och tjänster, sker detta genom partnernätverk som har potential att förstärka kommersialisering av resultat.